OKUL YÖNETİCİLERİNİN KÜLTÜREL LİDERLİK ROLLERİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2024-5/1
Yayımlanma Tarihi: 2024-05-01 09:23:21.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 16-35
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, okul yöneticilerinin kültürel liderlik özelliklerine ne düzeyde sahip olup olmadıklarının incelenmesidir. Araştırma nicel bir çalışma olup ifade edilen amacı doğrultusunda nicel araştırma deseninden yararlanılmış ve verilerin analizinde ise SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verileri toplamak amacıyla Yıldırım (2001) tarafından “Okul Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Rollerinin Öğretmenlerin İş Doyumuna ve Meslek Ahlakına Etkisi” adlı doktora tez çalışması için geliştirilmiş olan Kültürel Liderlik Rolleri Ölçeği izinleri alınarak kullanılmıştır. Araştırmanın evreni, 2022-2023 öğretim döneminde Rize, Mersin, Şanlıurfa, Konya, Erzurum, İzmir ve İstanbul illerinde ilkokul, ortaokullar ve liselerde görev yapan okul yöneticilerinden oluşmaktadır. Araştırma kapsamında elde edilen verilerden oluşturulan bulgulara göre okul müdürlerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeyleri arasındaki ilişkinin anlamlı, pozitif ve güçlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Araştırma verilerine göre cinsiyet değişkenine bağlı olarak okul Yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeyleri hakkındaki görüşleri arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmüştür.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine whether school administrators have cultural leadership characteristics or not. The research is a quantitative study and in line with its stated purpose, the quantitative research design was used and the data were analyzed using the SPSS program. In order to collect the data, the Cultural Leadership Roles Scale, which was developed by Yıldırım (2001) for his doctoral thesis named "The Effect of School Administrators' Cultural Leadership Roles on Teachers' Job Satisfaction and Professional Ethics", was used with permission. The universe of the research consists of school administrators working in primary schools, secondary schools and high schools in the provinces of Rize, Mersin, Şanlıurfa, Konya, Erzurum, İzmir and Istanbul in the 2022-2023 academic year. According to the findings created from the data obtained within the scope of the research, it has been determined that the relationship between school principals' levels of fulfilling their cultural leadership roles is a significant, positive and strong relationship.

According to the research data, it was seen that there was no significant difference between the views of school administrators about the level of fulfilling their cultural leadership roles, depending on the gender variable.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics