Çocukların gelişim sürecinde oyunun etkileri ve öğretmen görüşleri

Author :  

Year-Number: 2022-3/2
Yayımlanma Tarihi: 2022-08-31 17:12:55.0
Language : Turkish
Konu : Turkish Education
Number of pages: 50-67
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çoçukların  gelişim sürecinde oyunun etkileri ve öğretmen görüşlerinin belirlenmesi adlı çalışmada okul, oyun ve gelişim kavramları açıklanmak istenmiştir. İlköğretim ve okul öncesi dönemde oyunun gelişim için önemi ve öğretmen görüşleri açıklanmaya çalışılmıştır. Nicel  araştırma yöntemlerinden yararlanılmıştır.  Verileri toplamak için anket formu uygulanmıştır. Araştırma tarama modelinde gerşekleşmiştir.

Araştırmada veri toplama aracı iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde: örnekleme ait kişisel bilgiler; İkinci bölümde: çocuğun gelişimi ve eğitiminde oyunun önemi ve öğretmen görüşleri,  oyun sırasında öğretmen rolleri, oyun için belirtilen en etkili zaman, oyun sırasında mevsimsel faklılıkar, oyun sırasındaki kurallar ve kısıtlamalar, oyunda ceza kullanımları v.b cevaplarını yanıtlamak amacıyla ölçek kullanılmıştır.

Çalışma,  2021-2022 yılında, eğitim- öğretimin ikinci döneminde gerçekleştirilmiştir. Kosova’nın Prizren şehrinde bulunan 40 öğretmene anket uygulanmıştır. Araştırma devlet ve özel okullarda sınıf  ve okulöncesi öğretmenleri ile yapılmıştır. Verilerin hesaplanmasında uzman görüşüne başvurulmuştur. Araştırmada bulunan veriler doğrultusunda oyun, çocuğun kişilik gelişiminde ve eğitiminde önemli bir yer tuttuğu görüşü savunulmuş, çocukların hayatının büyük bir kısmını oyun tamamlar görüşü desteklenmiştir. Çocuğun gelişimini her açıdan olumlu yönde etkilediği sonucuna varılmıştır. Oyun çocuğun gelişimini sağlayan ve  yaratıcılıklarını destekleyen bir gelişim aracı olarak tanımlanmaktadır.

Örneklemden alınan veriler doğrultusunda - Oyunla yapılan eğitime katılan çocuk sayısı fazladır, çocukların çevreleriyle iletişimi oyunla sağlanır, çocuklar sorun çözmeyi oyunla öğrenir, her çocuğun gelişim özelliği göz önünde bulundurularak oyun oynanır, oyun oynarken gelişim açısından yararlı olmasına özen gösterilir ayrıca oyun için en etkili zamanın 15-30 dakika olduğu oyun sırasında öğretmenler güvenirliği sağlayan, ortamı düzenleyen, yol gösteren ve gözlemci olduğu görüşüne varılır.

Keywords

Abstract

In line with the data taken from the sample - The number of children participating in the training with the game is high, the communication of the children with their environment is ensured by the game, the children learn to solve problems with the game, the game is played considering the developmental characteristics of each child, the game is taken care to be useful in terms of development while playing, and during the game, where the most effective time for the game is 15-30 minutes, the teachers are considered to be reliable, regulating the environment, guiding and observant.

 

Keywords


 • Bulut, Y., & Aydın, H. (2006). A kinetics and thermodynamics study of methylene blue adsorption

 • Bulut, Y., & Aydın, H. (2006). A kinetics and thermodynamics study of methylene blue adsorption on wheat shells. Desalination, 194(1-3), 259-267.

 • Ulutaş, A. (2011). Okul öncesi dönemde drama ve oyunun önemi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (6), 232-242.

 • Erşan, M. (2006). Mustafa Kemal Atatürk’ün Batılılaşma Hakkındaki Düşünceleri.

 • Vygotsky, L. (1976). Play and its role in the mental development of the child. Play: Its role in the development and evolution, 863-895.

 • Poyraz, H. (2006). Üniversitenin görevi ve ahlâk bilinci üzerine düşünceler. Akademik İncelemeler Dergisi, 1(1), 61-66.

 • Rengel, K. (2014). Preschool teachers’ attitudes towards play. Croatian Journal of Education, 16(1), 113-125.

 • Livatyalı, H., & Yıldırım, T. (2012). Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi teknolojisindeki gelişmeler. Mühendis ve Makine, 53(633), 16-20.

 • Tek, F. B., Dempster, A. G., & Kale, I. (2010). Parasite detection and identification for automated thin blood film malaria diagnosis. Computer vision and image understanding, 114(1), 21-32.

 • Tanriverdi, S. (2012). Ortaöğretim öğrencilerinde internet bağımlılığı ile algılanan sosyal destek arasındakiilişkinin incelenmesi (Master's thesis, Eğitim Bilimleri Enstitüsü).

                                                                                                    
 • Article Statistics