SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ (PRİZREN İLİ ÖRNEĞİ)

Author:

Year-Number: 2021-2/3
Number of pages: 85-95
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, Prizren ilindeki 6 ilköğretim okulunda 1-5 sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi konusundaki görüşlerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışma 2019-2020 yılının birinci döneminde 6 ilköğretim okulunda 30 öğretmenle yapılmıştır. Araştırmada sınıfta öğretmenlerin sınıf yönetimi görüşleri ve sınıfta istenmeyen davranış ile ilgili tutumlarına yönelik görüşlerini alınmıştır. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Veri kullanma aracı olarak  Kişisel Bilgi Formu, Sınıf İçi Yönetimde Kullandığınız Uygulamalar ve İstenmeyen Öğrenci davranişlarını Önleme Ölçeği  ile toplanmıştır. Anket formundan elde edilen veriler bilgisayar ortamına doğrudan aktarılmış SPSS paket programı  kullanılarak istatistiksel veri analizleri yapılmıştır. Ölçek uygulamasında öğretmenlerin sınıf yönetimi konusundaki görüşlerine baktığımızda Katılımcı öğretmenlerin ölçeğin 8.Maddesi olan ‘Bir öğrenci ders dışı bir şey ile uğraşıyorsa bunun nedenini anlamaya çalışırım.’ davranışını her zaman sınıfta uyguladıkları görülmektedir. Öğretmenlerin en az uyguladıkları ve 30 katılımcıdan 30 kişinin de hiç uygulamadıkları davranış ölçeğin 4. maddesi olan ‘Bir öğrenci derste izinsiz geç gelirse ceza olarak onu derse almam.’ olarak görülmüştür.  Araştırma bulguları incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin istenmeyen davranışların önceden tespit edilerek önleme uygulamalarını kullandıkları tespit edilmiştir. Sınıf öğretmenleri istenmeyen davranışlarla karşılaştıklarında fiziksel ceza yöntemini neredeyse hiç tercih etmemektedir. Fiziksel cezanın öğretmenler tarafından en az başvurulan uygulama olması araştırmanın öne çıkan olumlu sonuçlarından biridir.

 

Keywords

Abstract

The aim of this study was to demonstrate the views of 1-5 grade teachers on classroom management in 6 primary schools in Prizren province.

The research was conducted with 30 teachers in 6 primary schools in the first semester of 2019-2020.

In the study, it was aimed to obtain the opinions of teachers by identifying undesirable behaviors in the classroom, a method of dealing with these behaviors, regulating the classroom environment, creating a positive climate.

Quantitative research method was used in the study. As a means of using data, the Personal Data Form was collected with the scale of teaching activities in Classroom Management and the Classroom Management Survey. Statistical data analysis was performed using the SPSS package program, which transferred the data obtained from the survey form directly to the computer environment.

When the research findings were examined, it was found that classroom teachers used prevention practices by detecting unwanted behavior in advance. Classroom teachers almost never prefer the method of corporal punishment when they encounter unwanted behavior. One of the positive results of the research is that corporal punishment is the least referenced practice by teachers.

 

Keywords