Loja në natyrë me fëmijët me sindromën Down dhe sensibilizimi i tyre për të mirat mjedisore

Author:

Year-Number: 2021-2/2
Number of pages: 2-15
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Le të jetë ky punim një thirrje për shpresë për ne të rinjët, por edhe për mësimdhënësit sidomos për ata mësimdhënës që nuk kanë pasur përvoja me fëmijë me nevoja të vecanta.

Puna dhe dashuria janë nismë dhe celës të cdo gjëje, e nëpërmjet tyre ne duhet të hapim dyert e pranimit dhe arsimimit për këta fëmijë.

Barazia, duhet të jetë në qëllimet themelore të edukatës sonë, ku secili njeri pavarësisht specifikave të ndryshme, të identifikohet special dhe unik. Kjo duhet të jetë e njejtë si për ne, një lloj edhe për këta fëmijë... ata janë si ne dhe ne jemi si ata.

Bazuar në këto u përcaktua edhe qëllimi i këtij punimi : “Loja në natyrë me fëmijët me sindromën Down dhe sensibilizimi i tyre për të mirat mjedisore”, që përmes kësaj teme ti shohim më afër karakteristikat e vecantit e këtyre fëmijëve.

Për kompletimin e punimit është përdorur Metoda e Analizës Teorike duke bërë një vështrim të përgjithshëm të literaturave në lidhje me temën.

Keywords

Abstract

Let this diploma thesis be a call for hope to us ( young people ), but also for teachers especially for those teachers who did not have experiences with children with special needs.

Work and love are the initiative and the key to everything, and through them we must open the doors of acceptance and education for these children.

Equality should be in the basic goals of our education, where each person despite the different specifics, to be identified special and unique. This should be the same for us, and same for these children too ... they are like us and we are like them.

Based on these, the purpose of this diploma thesis was determined: "Outdoor play with children with Down syndrome and their awareness of environmental benefits", so that through this topic we can see more closely the special characteristics of these children.

The Theoretical Analysis Method was used to complete the diploma thesis by making an overview of the literature related to the topic.

Keywords