İlkokul Ve Ortaokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Demokrasi Algıları İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Trabzon Örneği)

Author :  

Year-Number: 2024-5/1
Yayımlanma Tarihi: 2024-05-01 09:52:25.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 76-100
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın temel amacı, Trabzon ili ve ilçelerinde bulunan resmi ilkokul ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin örgütsel demokrasi algısı ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmaktır. İlişkisel tarama modelinde tasarlanan bu araştırmanın evrenini 2020-2021 eğitim öğretim yılında Trabzon ili ve ilçelerinde görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ilkokul ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlerden tesadüfi örnekleme yoluyla seçilmiştir. Araştırma 268 öğretmenin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu, örgütsel demokrasi ölçeği ve örgütsel vatandaşlık davranışı ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin örgütsel demokrasi algılarının ve örgütsel vatandaşlık davranışlarının orta seviyede olduğu saptanmıştır. Öğretmenlerin örgütsel demokrasi algıları ve örgütsel vatandaşlık davranışları arasında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca örgütsel demokrasi algısının örgütsel vatandaşlık davranışının anlamlı bir yordayıcısı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

While achieving the goals of educational organizations, it is stated as a necessity to ensure a healthy communication within their own system and to create a harmonious working environment in unity and solidarity. In addition, in order for schools to perform the functions expected of them by the society, administrators, teachers and auxiliary personnel must be in working peace. One of the important indicators of labor peace is the positive communication and interaction of individuals within the organization. Positive communication and interaction is one of the factors that enable school administrators and teachers to be happy and peaceful, as well as to achieve job satisfaction (Bursalıoğlu, 2012, cited in Eken 2014:1). With this research, it is aimed to reveal the importance of organizational democracy and organizational citizenship fields in educational organizations in terms of teachers working in official primary and secondary schools in Trabzon province and its districts and to contribute to the scientific literature in terms of organizational democracy and organizational citizenship concepts. The universe of this research, which was designed in the relational scanning model, consists of teachers working in the province and districts of Trabzon in the 2020-2021 academic year. The sample of the study was selected by random sampling from teachers working in primary and secondary schools. The research was carried out with the participation of 268 teachers. Personal information form, organizational democracy scale and organizational citizenship behavior scale were used as data collection tools in the research. As a result of the research, it was determined that teachers' perceptions of organizational democracy and organizational citizenship behaviors were at a moderate level. It has been revealed that there is a moderately significant positive relationship between teachers' perceptions of organizational democracy and organizational citizenship behaviors. In addition, it was concluded that the perception of organizational democracy is a significant predictor of organizational citizenship behavior.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics