İlköğretim Ve Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Mutluluk Düzeylerinin İncelenmesi (Rize İli Örneği)

Author :  

Year-Number: 2023-4/1
Yayımlanma Tarihi: 2023-04-29 23:44:19.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 58-76
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel mutluluk düzeylerini araştırmayı amaçlamaktadır. İlkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenlerin bazı demografik özellikler açısından örgütsel mutluluk düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evreninde 2022-2023 eğitim öğretim yılında Rize ili ve ilçelerinde görev yapan öğretmenler yer almaktadır. Araştırmanın örneklemini Rize ili ve ilçelerinde görev yapan 291 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada tesadüfi örnekleme yöntemi seçilmiştir. Araştırmada veri toplama araçları olarak, “Kişisel Bilgiler olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan Form” ve Yaser Arslan tarafından geliştirilen “Örgütsel Mutluluk Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde JAMOVİ programı kullanılmıştır. Veri analizinde öğretmenlerin genel mutluluk algıları ile örgütsel mutluluk algılarının yönetim süreçleri alt boyutlarına göre yüksek olması, öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlar, Örgütsel Mutluluk Ölçeği’nin iletişim, bağlılık ve ekonomiklik sağlaması sonuçlarına ulaşılmıştır. Öğretmenlerin Örgütsel mutluluk algıları, okullardaki öğretmenlerin öğretim verdiği eğitim düzeyine göre önemli ölçüde farklılaşma göstermemektedir. Örgütsel Mutluluk Ölçeği'nin alt boyutları yönetim süreçlerinde ekonomiklik sağlamaktadır. Öğretmenlerin mesleki kıdeme göre örgütsel mutluluk algıları önemli ölçüde farklılık göstermemiştir. Örgütsel Mutluluk Ölçeği şu anda çalıştıkları kurumlardaki çalışma süresi alt boyutunda öğretmenlerin örgütsel algıları mutluluk, yönetim süreçleri, öğretime yönelik tutumlar alt boyutlarında anlamlı olarak farklılaşmamıştır. Örgütsel Mutluluk Ölçeği’nin meslek, bağlılık ve ekonomik açıdan sağlanması açısından ve branşa göre değişkenlik göstermemiştir. Öğretmenlerin örgütsel mutluluk algıları cinsiyet, eğitim durumu, branş ve çalıştıkları okuldaki kıdem değişkenlerine göre önemli ölçüde farklılaşmamıştır.

Keywords

Abstract

This study aims to investigate the organizational happiness levels of teachers working in primary and secondary schools. It was conducted to determine whether there is a significant difference between the organizational happiness levels of teachers working in primary, secondary and high schools in terms of some demographic characteristics. Scanning model was used in the study. The teachers working in Rize and its districts in the 2022-2023 academic years were included in the study. The sample of the study consists of 291 teachers working in Rize and its districts. The random sampling method was chosen for the study. “The Form produced by researchers as Personal Information” and “The Organizational Happiness Scale” developed by Yaser Arslan were used as data collection tools. The JAMOVI program was used for the data analysis. Through the data analysis, it was concluded that teachers’ general happiness and organizational happiness perceptions were higher than the management processes sub-dimensions, attitudes towards the teaching profession, and the Organizational Happiness Scale provided communication, commitment and economy. The organizational happiness perceptions of teachers did not differ significantly owing to the education level they teach. The sub-dimensions of the Organizational Happiness Scale provide economy in management processes. Teachers’ perceptions of organizational happiness did not differ significantly owing to their professional seniority. The Organizational Happiness Scale did not differ significantly in the sub-dimensions of teachers’ organizational perceptions of happiness, management processes, and attitudes towards teaching in the sub-dimension of working time in the institutions they are currently working. The Organizational Happiness Scale did not show any variation in terms of profession, commitment and economic provision and according to the branch. Teachers’ perceptions of organizational happiness did not differ significantly according to gender, educational status, branch and seniority in the school they work.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics