Yükselen trend: Mobil destekli dil öğrenme uygulamaları hakkında KKTC’ de yetişkinlerin görüşleri ve tercihleri

Author:

Year-Number: 2022-3/1
Number of pages: 63-85
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Gelişen dünyamızda, küresel yaşama ayak uydurabilmek adına ikinci bir dil bilmek
gerekli ihtiyaç haline gelmiştir ve bu yüzden insanlar yabancı dil öğrenebilmek için çeşitli
yollara başvurmuştur. İnsanların bir kısmı yüz yüze eğitim veren kurs, enstitü ya da birebir
özel dersleri tercih ederken diğer bir kısmı da mobil yabancı dil öğrenme uygulamalarına
yönelmiştir. Bu araştırmanın amacı yeni eğilim olan mobil uygulama marketlerinde
bulunan mobil destekli yabancı dil öğrenme uygulamaları üzerine KKTC‘de yaşayan
yetişkin kullanıcıların görüşlerini ve tercihlerini ortaya koymaktır. Yapılan araştırma
gönüllü bir araştırma olmakla birlikte katılımcılar ister yüz yüze veya dijital platformlar
aracılığıyla çevrimiçi olarak araştırmaya katılmışlardır. Tarama modelini temel alan bu
çalışmada katılımcıların görüşlerini öğrenmek adına nicel yöntemlerden olan anket,
kaynak incelemesi ve görüşme teknikleri uygulanmıştır. Anket katılımcılarına likert ölçek
tipinde tasarlanmış toplam 12 sorudan oluşması bir anket uygulanmıştır. Anket sonucunda
kullanıcıların %67 sini kapsayan büyük bir kısmının yabancı dili iş ve eğitim amaçlı
öğrendiği, geri kalan %33lük kısmın ise hobi ve iletişim amaçlı öğrenmeye çalıştıkları; en
çok rağbet gören uygulamanın ise %37lik bir oranla Google Translate olduğu sonucuna
varılmıştır. Katılımcılar aynı zamanda uygulamaların memnun oldukları ve yetersiz
buldukları yönlerini eleştirmiş, sonrasında da uygulamanın nasıl gelişip daha iyi bir hale
gelebileceğine dair çeşitli fikir beyanlarında bulunmuşlardır. Ancak, genel bulgular
kullanıcıların mobil öğrenme uygulamalarını yetersiz bulduğundan dolayı uygulamaların
kendini geliştirmesi ve kullanıcılara pratik becerileri uygulamaları için alan yaratmaya
daha çok odaklanması gerektiği önerilmiştir.

Keywords

Abstract

In our developing world, it has become necessary to know a second language in order to
keep up with global life, and therefore people have resorted to various ways to learn a
foreign language. While some of the people prefer face-to-face courses, institutes or one-
to-one private lessons, others prefer mobile foreign language learning applications. The
aim of this research is to reveal the opinions and preferences of adult users in the TRNC
on mobile-assisted foreign language learning applications in the new trending mobile
application markets. Although participation in the research was voluntary, the participants
attended in the research either face-to-face or online via digital platforms. In this study,
which is based on the scanning model, quantitative methods such as questionnaire,
resource analysis and interview techniques were applied in order to learn the views of the
participants. A questionnaire consisting of a total of 12 questions designed in the Likert
scale type was applied to the survey participants. As a result of the survey, most of the
users, including 67%, learned a foreign language for business and educational purposes,
while the remaining 33% tried to learn for hobby and communication purposes; It was
concluded that the most popular application around the users was Google Translate with a
rate of 37%. At the same time, the participants criticized the aspects of the applications
that they were satisfied with and found insufficient, and then they made various statements
about how the application could be developed and become better. However, since the
general findings are that users find mobile learning applications inadequate, it has been
suggested that applications should focus more on improvement of application and creating
space for users to apply practical skills.

Keywords