Türkiye’de Öğretmenlik Meslek Kanunu Tasarılarının İncelenmesi

Author:

Number of pages: 16-42
Year-Number: 2021-2/2

Abstract

Milli eğitim sisteminin en önemli paydaşlarından biri olan öğretmenler bir meslek kanuna ihtiyaç duymaktadır. Öğretmenlik mesleğiyle ilgili şu ana kadar yapılmış kanuni düzenlemeler dağınık bir görüntü vermekte ve yetersiz kalmaktadır. Uzmanlığın öneminin giderek arttığı günümüzde öğretmenlerin görevlerinin, sorumluluklarının ve haklarının tek bir yasal metin içinde günümüz şartları da gözetilerek yeniden düzenlenmesi önem arz etmektedir.

MEB 2023 Eğitim Vizyonu belgesinde öğretmenler için bir meslek kanunu hazırlığı yapılacağı ifade edilmiştir. Hazırlanacak meslek kanunu için kurum, dernek ve sendikalardan farklı ortamlarda olmak üzere tasarı, teklif ve öneriler gelmeye başlamıştır. Bu çalışmada önerilerden dört tanesi üzerinde karşılaştırmalı olarak durulmuştur.  Bunlar TEDMEM’in hazırladığı "Öğretmenlik Meslek Kanunu Öneri Metni", Eğitim-Bir-Sen'in hazırladığı "Öğretmenlik Meslek Kanunu İhtiyaçlar Öneriler", Şuurlu Öğretmenler Derneği’nin "Öğretmenlik Meslek Kanunu Hakkındaki Düşünceler" ve CHP’nin 2018 yılı "Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi" isimli metinlerdir. Çalışmada ulaşılan ortak sonuçlardan bir kaçı şöyledir: Öğretmenlik, profesyonel bir meslektir. Öğretmenlik Meslek Kanunu paydaşlar için bir ihtiyaçtır. Mesleki standartlar belirlenmiş olmalıdır. Öğretmen adayları yükseköğretim programlarında yetiştirilir. Öğretmen adaylarının yetiştirilmesinde uygulamaya önem verilir. Öğretmenler kadrolu olarak atanmalıdır. Öğretmen adayları öğretmenliğe alınırken sınava tabi tutulmalıdır. Kariyer basamaklarında yükselmeler nesnel ölçütlere dayanmalıdır. Öğretmenler, dezavantajlı çalışma şartları gözetilerek ücret almalıdır. Öğretmenlere karşı işlenen suçların cezaları ağırlaştırılarak verilmelidir.

Keywords

Abstract

Teachers, one of the most important stakeholders of the national education system, need a professional law. The legal regulations made so far regarding the teaching profession give a messy appearance and remain insufficient. It is important to reorganize the duties, responsibilities and rights of teachers in a single legal text, taking into account today's conditions.

In the MEB 2023 Education Vision document, it is stated that a professional law will be prepared for teachers. Drafts, proposals and proposals have started to come from institutions, associations and unions, in different environments, for the occupational law to be prepared. In this study, four of the suggestions were comparatively emphasized. These are the "Teaching Profession Law Suggestion Text" prepared by TEDMEM, "Teaching Profession Law Needs and Suggestions" prepared by Eğitim-Bir-Sen, "Thoughts on the Teaching Profession Law" by the Conscious Teachers Association and the CHP's 2018 "Teaching Profession Law". Law Proposal". Some of the common results reached in the study are as follows: Teaching is a professional profession. The Teaching Profession Law is a need for stakeholders. Professional standards must be established. Teacher candidates are trained in higher education programs. Practice is given importance in the training of teacher candidates. Teachers should be appointed on a permanent basis. Candidate teachers must be tested while being admitted to teaching. Promotions in the career ladder should be based on objective criteria. Teachers should be paid by considering the disadvantaged working conditions. Penalties for crimes against teachers should be given aggravated.

Keywords