Yayın İlkeleri ve Etiği


Kosova Eğitim Araştırmaları Dergisi Yayın İlkeleri

 • Dergimiz, “Amaç ve Kapsam” sayfasında ayrıntılı olarak belirtilen konularda hazırlanan akademik çalışmaları yayımlar.
 • Dergimizin amacı, araştırmacılara, dergi kapsamına giren konularda yaptıkları araştırmlarını bulgularını paylaşabilecekleri ve yayabilecekleri açık erişimli akademik bir zemin sunmaktır.
 • Makaleler; makale dilinde başlık, İngilizce başlık, öz/abstract (en az 200'er kelime), anahtar kelimeler (en az 5 kavram), yapılandırılmış İngilizce özet (en az 750 kelime) ve APA sistemine uygun olarak hazırlanan kaynakça içermelidir.
 • Yayımlanan yazıların ilmî, fikrî ve edebî sorumluluğu yazarlarına aittir.
 • Dergimiz gönderilen yazılarda düzeltme yapma, yazıları yayımlama ya da yayımlamama hakkına sahiptir.
 • Dergimizin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Diğer dilllerde kaleme alınan çalışmalar da Yayın Kurulu kararı ile yayımlanabilir.
 • Gönderilen çalışmalar daha önce yayınlanmamış veya başka bir dergiye değerlendirilmek üzere gönderilmemiş olmalıdır. Dergi yalnızca web üzerinden başvuru alır.
 • Dergimiz çift taraflı kör hakemlik sistemi kullanır. Değerlendirme için uygun bulunanlar, ilgili alanda en az iki hakeme gönderilir. Hakemlerin isimleri gizli tutulur ve raporlar beş yıl süreyle saklanır. Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu takdirde, yazı, üçüncü bir hakeme gönderilebilir veya Yayın Kurulu, hakem raporlarını inceleyerek nihai kararı verebilir. Yazarlar, hakem ve Yayın Kurulunun eleştiri ve önerilerini dikkate alırlar. Katılmadıkları hususlar varsa, gerekçeleriyle birlikte itiraz etme hakkına sahiptirler. Hakem listesi her yılın sonunda web sayfasında yayımlanır.
 • Makalelere DOI numarası atanmaktadır. 
 • Dergimiz açık erişimlidir (CC BY). 
 •  
 •                    
 • Yayın Etiği
 • Yayın Etiği başlığı altında editörlerin yayın sürecinde uymaları gerekli yayın etiği ilkeleri hakkında bilgi verilecektir. Akademik araştırma ve yazım etiğine dair bilgiler için “Araştırma ve Yazım Etiği” sayfamıza bakılması faydalı olacaktır.

   

  Editörlerin Etik Görev ve Sorumlulukları

  Turkish Studies editörleri, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan "COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors" rehberi temelinde aşağıdaki etik görev ve sorumlulukları taşımaktadır.

  Editörler, dergimizde yayınlanan her yayından sorumludur. Bu sorumluluk bağlamında editörler, aşağıdaki rol ve yükümlülükleri taşımaktadır:

  • Okuyucuların ve yazarların bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çaba sarfetme,
  • Sürekli olarak derginin gelişimini sağlama,
  • Dergide yayınlanan çalışmaların kalitesini geliştirmeye yönelik süreçleri yürütme,
  • Düşünce özgürlüğünü destekleme,
  • Akademik açıdan bütünlüğü sağlanma,
  • Fikri mülkiyet hakları ve etik standartlardan taviz vermeden iş süreçlerini devam ettirme,
  • Düzeltme, açıklama gerektiren konularda yayın açısından açıklık ve şeffaflık gösterme.

   

  Okuyucu ile İlişkiler

  Editörler tüm okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcıların ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve deneyim beklentilerini dikkate alarak karar vermelidir. Yayınlanan çalışmaların okuyucu, araştırmacı, uygulayıcı ve bilimsel literatüre katkı sağlamasına ve özgün nitelikte olmasına dikkat etmelidir. Ayrıca editörler okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate almak, açıklayıcı ve bilgilendirici geri bildirim vermekle yükümlüdür.

   

  Yazarlar ile İlişkiler

  Editörlerin yazarlara karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:

  Editörler, çalışmaların önemi, özgün değeri, geçerliliği, anlatımın açıklığı ve derginin amaç ve hedeflerine dayanarak olumlu ya da olumsuz karar vermelidir.

  Editörler, yayın kapsamına uygun olan çalışmaları ciddi problemi olmadığı sürece ön değerlendirme aşamasına almalıdır.

  Editörler, çalışma ile ilgili ciddi bir sorun olmadıkça, olumlu yöndeki hakem önerilerini göz ardı etmemelidir.

  Yeni editörler, çalışmalara yönelik olarak önceki editör(ler) tarafından verilen kararları ciddi bir sorun olmadıkça değiştirmemelidir.

  "Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" mutlaka yayınlanmalı ve editörler tanımlanan süreçlerde yaşanabilecek sapmaların önüne geçmelidir.

  Editörler, yazarlar tarafından kendilerinden beklenecek her konuyu ayrıntılı olarak içeren bir "Yazar Rehberi" yayınlamalıdır. Bu rehberler belirli zaman aralıklarında güncellenmelidir.

  Yazarlara açıklayıcı ve bilgilendirici şekilde bildirim ve dönüş sağlanmalıdır.

   

  Hakemler ile İlişkiler

  Editörlerin hakemlere karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:

  Hakemleri çalışmanın konusuna uygun olarak belirlemelidir.

  Hakemlerin değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyacakları bilgi ve rehberleri sağlamakla yükümlüdür.

  Yazarlar ve hakemler arasından çıkar çatışması olup olmadığını gözetmek durumundadır.

  Körleme hakemlik bağlamında hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutmalıdır.

  Hakemleri tarafsız, bilimsel ve nesnel bir dille çalışmayı değerlendirmeleri için teşvik etmelidir.

  Hakemleri zamanında dönüş ve performans gibi ölçütlerle değerlendirmelidir.

  Hakemlerin performansını artırıcı uygulama ve politikalar belirlemelidir.

  Hakem havuzunun dinamik şekilde güncellenmesi konusunda gerekli adımları atmalıdır.

  Nezaketsiz ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellemelidir.

  Hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması için adımlar atmalıdır.

   

  Yayın Kurulu ile İlişkiler

  Editörler, tüm yayın kurulu üyelerinin süreçleri yayın politikaları ve yönergelere uygun ilerletmesini sağlamalıdır. Yayın kurulu üyelerini yayın politikaları hakkında bilgilendirmeli ve gelişmelerden haberdar etmelidir. Yeni yayın kurulu üyelerini yayın politikaları konusunda eğitmeli, ihtiyaç duydukları bilgileri sağlamalıdır.

  Ayrıca editörler;

  • Yayın kurulu üyelerinin çalışmaları tarafsız ve bağımsız olarak değerlendirmelerini sağlamalıdır.
  • Yeni yayın kurulu üyelerini, katkı sağlayabilir ve uygun nitelikte belirlemelidir.
  • Yayın kurulu üyelerinin uzmanlık alanına uygun çalışmaları değerlendirme için göndermelidir.
  • Yayın kurulu ile düzenli olarak etkileşim içerisinde olmalıdır.
  • Yayın kurulu ile belirli aralıklarla yayın politikalarının ve derginin gelişimi için toplantılar düzenlemelidir.

   

  Yayıncı ile İlişkiler

  Editörler ve yayıncı arasındaki ilişki editöryal bağımsızlık ilkesine dayanmaktadır.

   

  Kör Hakemlik Süreçleri

  Editörler; dergi yayın politikalarında yer alan "Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" politikalarını uygulamakla yükümlüdür. Bu bağlamda editörler her çalışmanın adil, tarafsız ve zamanında değerlendirme sürecinin tamamlanmasını sağlar.

   

  Kalite Güvencesi

  Editörler; dergide yayınlanan her makalenin dergi yayın politikaları ve uluslararası standartlara uygun olarak yayınlanmasından sorumludur.

   

  Kişisel Verilerin Korunması

  Editörler; değerlendirilen çalışmalarda yer alan deneklere veya görsellere ilişkin kişisel verilerin korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan bireylerin açık rızası belgeli olmadığı sürece çalışmayı reddetmekle görevlidir. Ayrıca editörler; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korumaktan sorumludur.

   

  Etik Kurul Kararı Aranması

  Editörler; değerlendirilen çalışmalarda insan ve hayvan haklarının korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan deneklere ilişkin etik kurul onayı, deneysel araştırmalara ilişkin izinlerin olmadığı durumlarda çalışmayı reddetmekle sorumludur.

  TR Dizin Sosyal Bilimler Komitesi Kararı: "Etik kurul izni her ne kadar TR DİZİN tarafından 2020 yılından itibaren isteniyor olsa da; bilimsel çalışma etiği açısından her koşulda etik kurul izni alınması gereken çalışmalar vardır. Ölçek kullanıldığında ölçek sahiplerinden izin istemek, katılımcılardan onam almak ve etik kurul izni. Makalelerde bu durumlar ile ilgili açıklamalar bulunmalıdır".

   

  Olası Suistimal ve Görevi Kötüye Kullanmaya Karşı Önlem

  Editörler; olası suistimal ve görevi kötüye kullanma işlemlerine karşı önlem almakla yükümlüdür. Bu duruma yönelik şikayetlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda titiz ve nesnel bir soruşturma yapmanın yanı sıra, konuyla ilgili bulguların paylaşılması editörün sorumlulukları arasında yer almaktadır.

   

  Akademik Yayın Bütünlüğünü Sağlamak

  Editörler çalışmalarda yer alan hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirme içeren yargıların hızlı bir şekilde düzeltilmesini sağlamalıdır.

   

  Fkrî Mülkiyet Haklarının Korunması

  Editörler; yayınlanan tüm makalelerin fikri mülkiyet hakkını korumakla, olası ihlallerde derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunmakla yükümlüdür. Ayrıca editörler yayınlanan tüm makalelerdeki içeriklerin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi adına gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

   

  Yapıcılık ve Tartışmaya Açıklık

  Editörler; Dergide yayınlanan eserlere ilişkin ikna edici eleştirileri dikkate almalı ve bu eleştirilere yönelik yapıcı bir tutum sergilemelidir. Eleştirilen çalışmaların yazar(lar)ına cevap hakkı tanımalıdır. Olumsuz sonuçlar içeren çalışmaları göz ardı etmemeli ya da dışlamamalıdır.

   

  Şikayetler

  Editörler; yazar, hakem veya okuyuculardan gelen şikayetleri dikkatlice inceleyerek aydınlatıcı ve açıklayıcı bir şekilde yanıt vermekle yükümlüdür.

  Etik Olmayan Bir Durumla Karşılaşırsanız

  Dergimizde yayın etiğine aykırı bir hususla karşılaşırsanız lütfen şu e-posta adresine yazınız: 

   

  Politik ve Ticari Kaygılar

  Dergi sahibi, yayıncı ve diğer hiçbir politik ve ticari unsur, editörlerin bağımsız karar almalarını etkilemez.

   

  Çıkar Çatışmaları

  Editörler; yazar(lar), hakemler ve diğer editörler arasındaki çıkar çatışmalarını göz önünde bulundurarak, çalışmaların yayın sürecinin bağımsız ve tarafsız bir şekilde tamamlamasını garanti eder.