Meslek Yüksekokullarında Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Çatışma Eylem Stilleri ile Örgütsel Bağlılık Algıları Arasındaki İlişki

Author :  

Year-Number: 2023-4/1
Yayımlanma Tarihi: 2023-04-29 23:44:55.0
Language : İngilizce
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 21-42
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı; öğretim elemanlarının kullandığı çatışma yönetimi stratejilerinin, örgütsel bağlılığa etkisi olup olmadığını ve bağımsız değişkenlere göre farlılık gösterip göstermediğinin ortaya konulmasıdır. Örgütlerde çatışma ve çatışmanın yönetimi üzerinde yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren gelişen ve günümüzde modern bir anlayışa erişen önemli sayıda araştırma ve yazın ürünleri bulunmaktadır. Bu çalışmada araştırma yöntemlerinden betimsel tarama modeli kullanılarak incelenmiştir. Araştırmanın ulaşılabilir evrenini Aydın Adnan Menderes Üniversitesine bağlı Meslek Yüksekokullarında çalışan 106 öğretim elamanları oluşturmaktadır. 2018-2019 öğretim döneminde yapılan araştırmada veri toplama aracı olarak Çatışma Eylem Stilleri Ölçeği ve Örgütsel Bağlılık Ölçeği kullanılmıştır. İstatistiksel analizler IBM SPSS 25.0 programı ile yapılmıştır. Analizlerde tanımlayıcı istatistikler frekans (f), yüzde (%), ortalama (X̄), standart sapma (SS), en az ve en fazla değerler olarak belirtilmiştir. Araştırmada ilk olarak ölçeklerin normal dağılım hipotezine uyup uymadığı çarpıklık ve basıklık katsayılarına bakılmak suretiyle tespit edilmiş ve parametrik test yöntemleri tercih edilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına bakıldığında ise çalışmaya dahil olan öğretim elemanlarının cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim, akademik unvan ve kurumdaki görev süresi dağılımları incelenmiş ve belirlenen amaç doğrultusunda oluşturulan regresyon modelinin çatışma eylem stilleri, örgütsel bağlılığı pozitif yönde ve istatistiki bakımdan anlamlı yordadığı ve diğer değişkenler sabit tutulduğunda, öğretim elemanlarının çatışma eylem stilleri düzeyindeki bir birimlik artış, örgütsel bağlılık düzeyinde 0,183’lük bir artış sağladığı saptanmıştır. Öğretim elemanlarının çatışma eylem stillerinin, örgütsel bağlılık noktasında farklı gruplarla çalışılmalı, başka kurumlarda, çalışanlar için kendilerini geliştirme ve yükselme olanakları verilmeli, sadece akademisyenlerin değil diğer mesleklerden de görüşler alınıp örgütsel bağlılık meydana getirmenin önemi bilinmeli ve çeşitli zamanlarda çatışma stilleri ve örgütsel bağlılıkla alakalı çalışmalar yapılmalıdır.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to determine whether the conflict management strategies used by academic staff influence organizational commitment and whether they differ according to independent variables. In this study, a relational screening model, one of the research methods, was used. The accessible population of the research consists of 106 academic staff working in Vocational Schools of Aydın Adnan Menderes University. In the research conducted in the 2018-2019 academic year, Conflict Action Styles Inventory and Organizational Commitment Scale were used as data collection tools. Statistical analyses were performed with IBM SPSS 25.0 program. Descriptive statistics were expressed as frequency (f), percentage (%), mean (X̄), standard deviation (SD), minimum and maximum values. In the study, firstly, whether the scales fit the normal distribution hypothesis was determined by skewness and kurtosis coefficients and parametric test methods were preferred. The gender, age, marital status, education, academic title, and term of office distribution of the academic staff included in the study were examined and it was observed with the regression model created in line with the determined purpose conflict action styles predict organizational commitment positively and statistically significant. Moreover, when other variables are held constant, a one-unit increase in the level of conflict action styles of academic staff provides an increase of 0.183 in the level of organizational commitment. Conflict action styles of academic staff should be studied with different groups at the point of organizational commitment, opportunities should be given for employees to improve themselves and rise in other institutions, and the importance of creating organizational commitment should be known by taking opinions not only from academicians but also from other professions, and studies related to conflict styles and organizational commitment should be conducted at various times.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics