Kosova Prizren Belediyesi İlköğretim, Orta Alt ve Orta Üst Öğretim Okullarında Türkçe Eğitim

Author :  

Year-Number: 2023-4/1
Yayımlanma Tarihi: 2023-04-29 23:44:06.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 2-20
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kosova’da Türkçe eğitim 1389’dan 1912 kadar devam etmiş, 1912-1951 yılları arası eğitim kesintiye uğramış, 1951 yılından günümüze yapılmaya devam etmiştir. Kosova’da Türk toplumunun yoğun olarak yaşadığı şehirlerin başında Prizren gelmektedir. Prizren’de yapılan eğitim ve öğretim, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri eğitim politikaları açısından önem taşımaktadır. Bu çalışmada Kosova Prizren ilköğretim ve ortaöğretim okullarında Türkçe eğitim incelenmiştir. Çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden dokuman incelemesine dayalıdır. Çalışmada Kosova Prizren şehrinde ilköğretim ve ortaöğretim okullarında yapılan Türkçe eğitimle ilgili dokümanlar, çalışmalar incelenmiştir. Dokümanlarda eğitim ile ilgili görülen cümleler bulgu olarak saptanmış, elde edilen bulgulara nitel veri analizlerinden içerik analizi uygulanmıştır. Bu amaçla toplanan veriler önce eğitim olarak kavramsallaştırılmış, daha sonra ortaya çıkan kavramlara göre mantıklı bir biçimde düzenlenmiş ve buna göre veriyi açıklayan kodlar saptanmıştır. Buna göre öğrenci sayıları, öğretmen sayıları, eğitim ve öğretimde karşılaşılan sorunlar, eğitim ve öğretime yönelik stratejiler ve çözüm önerileri konuları kodlama yapılmıştır.

Çalışmada şu sonuçlara ulaşılmıştır: 2022 / 2023 Eğitim – öğretim yılı için Prizren Belediyesi’nde ilköğretim okullarında toplam 1099 Türk öğrenci öğrenim görmektedir. 2022 / 2023 Eğitim – öğretim yılı için Prizren Belediyesi’nde ortaöğretim okullarında toplam 350 Türk öğrenci öğrenim görmektedir. 2022 / 2023 Eğitim – öğretim yılı için Prizren Belediyesi’nde ilköğretim ve ortaöğretim okullarında toplam 106 Türk öğretmen görev yapmaktadır. Kosova Prizren şehrinde ilköğretim ve ortaöğretim okullarında yapılan Türkçe eğitimde öğrenci başarı durumu toplam olarak ilköğretimde % 64, lisede % 77’dir.

Kosova Prizren şehrinde ilköğretim ve ortaöğretim okullarında yapılan Türkçe eğitimde sorunları; kitap sorunu, X. sınıf liselere kayıtlarda yaşanan sorunlar, bir psikoloğun yaklaşık 1500 öğrenciye yeterli olmaması, “Nazim Kokolari – Budakova” İlköğretim Okulunda VI. Sınıftan IX. Sınıfa Türkçe eğitimin olmaması, Türk öğrencilere “Arnavutça” dil dersini veren öğretmenlerin yeterli kalifiyede olmaması, Eğitim Bakanlığı’nda Türkçe Eğitimle ilgili tam bir yetkilinin olmaması şeklindedir. Prizren Belediyesi’nde Türkçe Eğitim için çalışma stratejisi kısa, orta ve uzun vade şeklinde planlanabilir.

Keywords

Abstract

Turkish education in Kosovo continued from 1389 to 1912, education was interrupted between 1912-1951, and it has continued to be given since 1951. Prizren is one of the cities where the Turkish community is densely populated in Kosovo. Education and training in Prizren, the problems encountered and solution suggestions are important in terms of education policies. In this study, Turkish education in Kosovo Prizren primary and secondary schools was examined. The study is based on document analysis, one of the qualitative research methods. In the study, documents and studies related to Turkish education in primary and secondary schools in the city of Prizren, Kosovo were examined. The sentences related to education in the documents were determined as findings, and content analysis, one of the qualitative data analysis, was applied to the findings. For this purpose, the collected data was first conceptualized as education, then arranged logically according to the emerging concepts and codes explaining the data were determined accordingly. Accordingly, the number of students, the number of teachers, the problems encountered in education and training, strategies for education and training and solution suggestions were coded.

The following results were obtained in the study: A total of 1099 Turkish students are studying in primary schools in Prizren Municipality for the 2022 / 2023 academic year. For the 2022 / 2023 academic year, a total of 350 Turkish students are studying in secondary schools in the Municipality of Prizren. For the 2022 / 2023 academic year, a total of 106 Turkish teachers are working in primary and secondary schools in the Municipality of Prizren. In the city of Prizren, Kosovo, the student success rate in Turkish education in primary and secondary schools is 64% in primary education and 77% in high school.

Problems in Turkish education in primary and secondary schools in Prizren, Kosovo; book problem, problems in enrollment in X. grade high schools, one psychologist is not enough for about 1500 students, VI. Class IX. There is no Turkish education in the classroom, the teachers who teach the "Albanian" language to Turkish students are not qualified enough, and the Ministry of Education does not have a full authority on Turkish Education. Working strategy for Turkish Education in Prizren Municipality can be planned as short, medium and long term.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics