Nijerya'da Öğretmenlerin Kalitesi ve Öğrencilerin Akademik İsrafı

Author:

Year-Number: 2022-3/3
Number of pages: 2-15
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bunun amacı, Nijerya'da, özellikle Ilorin Güney yerel yönetim bölgesi ilkokullarında, öğretmen kalitesi ile öğrencilerin akademik israfı arasında bir ilişki olup olmadığını tespit etmektir. Dokuz bölge ilköğretim okulunda yer alan toplam 45 okuldan 27'si tabakalı örnekleme tekniği ile seçilmiş ve 27 okul müdürü ve 27 sınıf öğretmeni 54'ü tesadüfi olarak araştırmanın örneklemi olarak seçilmiştir. Veri toplamak için kullanılan araç, biri müdürler için, ikincisi sınıf öğretmenleri için olmak üzere, kendi kendine tasarlanmış iki ankettir. İki anket, öğretmen nitelikleri, öğretmenlerin hizmet yılları, öğrencilerin kayıtları hakkında veri elde etmek için tasarlanmıştır; Öğrenilen yıllar arasında öğrencilerin tekrarı ve öğrencilerin terk edilmesi, yani 2000/2005 akademik oturumları. Toplanan veriler, çalışma için formüle edilen yedi hipotezin kabul veya reddedilme için 0,05 alfa düzeyinde anlamlı ve 7 serbestlik derecesinde akış istatistiği ve Pearson çarpım momenti korelasyon katsayısı kullanılarak analiz edilmiş, veri analizi sonucunda öğretmen kalitesinin anlamlı bir ilişkiye sahip olduğu ortaya çıkmıştır. öğrencilerin akademik israfı ile. Çalışmadaki bulgular, tek bir faktörün öğrencilerin akademik israfından tamamen sorumlu olmadığını göstermiştir, sorumlu faktörler arasında şunlar yer almaktadır: ekonomik durum, aile tutumu, öğrencilerin davranışı, kapsamlı denetim eksikliği, okul politikası, tedarik eksikliği ve okul tesislerinin bakımı vb. Çalışmanın sonucuna göre, hükümetin disiplini sağlamak için mevcut eğitim yasasını gözden geçirmesi ve uygulaması tavsiye edildi ve bu, ilkokullarda anlamlı öğrenme koşullarını kolaylaştıracak, ilgilenilecek daha fazla sınıf inşa edecek. elverişli öğretme ve öğrenme ortamı için ilkokula aşırı kayıt nedeniyle aşırı kalabalıklaşma sorunu; ve okul tesislerinin yıpranmasının önüne geçilebilmesi için okul tesislerinin daha kolay bakımı ve satın alınması için ilkokullara yeterli fon tahsis edilmesini sağlamak.

Keywords

Abstract

The purpose of this is to ascertain whether there exists relationship between teacher’s quality and pupils’ academic wastage in Nigeria, specifically in Ilorin South local government area primary schools. Stratified sampling technique was used to select 27 schools out of the total 45 schools in the nine zonal primary schools and 27 head teachers and 27 class teachers making 54 respondents were randomly selected as sample of the study.   The instrument used for data collection was two self designed questionnaires, one for head teachers and the second questionnaire for class teachers. The two questionnaires were designed to obtain data on teacher’s qualifications, teachers’ years of service, enrolment of pupils; repetition of pupils and drop out of pupils between the years under study i.e., 2000/2005 academic sessions. The data collected were analyzed using flow statistic and Pearson product moment correlation coefficient at 0.05 alpha level of significant and 7 degree of freedom for accepted or rejected of the seven hypotheses formulated for the study, the result of data analysis revealed that teacher quality have significant relationship with pupils’ academic wastage. The findings in the study has indicated that no single factor is wholly responsible for pupils’ academic wastage, among the factors responsible include the following: economic condition, family attitude, pupils’ behavior, lack of thorough supervision, school policy, lack of provision and maintenance of school facilities etc. Based on the outcome of the study, it was recommended that government should review and enforce the existing education law in order to maintain discipline and this will facilitate meaningful learning condition in primary schools, build more classroom to take care of the problem of overcrowding due to over enrolment in primary school for conducive teaching and learning environment; and ensure adequate allocation of fund  to primary schools for easier maintenance and procurement of school facilities so that the school facilities could be prevented from depreciation.

Keywords