Yunus Emre Divanı’nda Peygamberlerin Model Davranışları

Author:

Year-Number: 2022-3/1
Yayımlanma Tarihi: 2022-04-30 23:42:13.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 38-62
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yunus Emre Türk dili, Türk edebiyatı, Türk kültür tarihi ve Türk ruhunun en büyük, en güzel, en önde gelen değerlerinden biridir. O’nun bilinen iki eserinden biri Divanı’dır. Divan, ilahi aşkı ve insan-ı kâmili konu edinen şiirlerin bulunduğu eseridir. Çalışmada Mustafa Tatçı tarafından hazırlanan 2014 yılında H Yayınları’nca yayınlanan “Yunus Emre Divan-ı İlahiyat” temel alınmıştır. Çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden dokuman incelemesine dayalıdır. “Yunus Emre Divan-ı İlahiyat” ın içinde yer alan şiirler okunarak hangi peygamberlerin adı geçmektedir ve hangi davranışları model gösterilmiştir? araştırma sorularına cevap aranmıştır. Peygamberlerin model davranışları ile ilgili görülen dizeler bulgu olarak saptanmış, elde edilen bulgulara nitel veri analizlerinden içerik analizi uygulanmıştır. Bu amaçla toplanan veriler önce peygamberler olarak saptanmış, sonra peygamberlerin model davranışları kavramsallaştırılmıştır ve yorumlanmıştır. Bulgular ve sonuç olarak divanda Âdem, Şit, İdris, Nuh, İbrahim, İsmail, Yakub, Yusuf, Eyyub, Musa, Hızır, İlyas, Zülkarneyn, Yunus, Davud, Süleyman, Lokman, Zekeriyya, İsa, Cercis, Muhammed peygamberlerin adı geçmektedir.  Peygamberlerde çalışma, çaba, başkalarına yardım, cömertlik, ibadethane yapma, Allah’a güvenme, ibadet etme, Allah’ın emirlerini yerine getirme, sabır, yöneticilik, mücadele, dostluk, hakka uymak, hikmetli konuşmak, hastalara yardım, şehitlik, başkasını düşünme gibi olumlu davranış modelleri saptanmıştır. Hakkın emrini yerine getirmeme, sabretmeme ve ceza alma gibi olumsuz davranış modellerine de rastlanmıştır. Tüm peygamberler çeşitli olaylarla ve çeşitli biçimlerde sınamadan geçmiştir. Bu imtihanları genel olarak çoğu zaman başarı ile vermeleri olumlu, kimi zaman yanılmaları ise olumsuz model davranışlar olarak gösterilebilir.

Keywords

Abstract

Yunus Emre is one of the greatest, most beautiful and most prominent values ​​of Turkish language, Turkish literature, Turkish cultural history and Turkish spirit. One of his two known works is his Divan. Divan is a work of poems about divine love and perfect human being. The study is based on "Yunus Emre Divan-ı Theology" prepared by Mustafa Tatçı and published by H Publishing in 2014. The study is based on document analysis, one of the qualitative research methods. Which prophets are mentioned by reading the poems in the "Yunus Emre Divan-ı Theology" and which behaviors are shown as models? The answers to the research questions were sought. The verses related to the model behaviors of the prophets were determined as findings, and content analysis, one of the qualitative data analysis, was applied to the findings. For this purpose, the collected data were first identified as prophets, then the model behaviors of the prophets were conceptualized and interpreted. As a result, the names of the prophetsin Divan Adam, Şit, İdris, Noah, İbrahim, İsmail, Yakub, Yusuf, Eyyub, Musa, Hızır, İlyas, Zülkarneyn, Yunus, Davud, Süleyman, Lokman, Zekeriyya, Jesus, Cercis, and Muhammed are mentioned. Prophets such as working, effort, helping others, generosity, building a place of worship, trusting in Allah, worshiping, fulfilling Allah's orders, patience, leadership, struggle, friendship, obeying the truth, speaking wisely, helping the sick, martyrdom, thinking of others. positive behavioral patterns have been identified. Negative behavior patterns such as not following the order of the right, not being patient and being punished were also encountered. All prophets have been tested by various events and in various ways. In general, giving these exams successfully can be shown as positive model behaviors, and sometimes being wrong can be shown as negative model behaviors.

Keywords