Yaratıcı Drama Destekli Öğretimin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi

Author:

Year-Number: 2021-2/3
Number of pages: 139-150
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eğitimde yaratıcı drama; her hangi bir konuda, doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak, bir grupla ve grup üyelerinin birikimlerinden, yaşantılarından yola çıkarak canlandırmalar yapmaktır. Eğitim öğretim farkındalık ve gelişim alanlarında yaparak yaşayarak deneyimlemesine ortam yaratan bir yöntemdir. Her bireyin kendine has öğrenme biçimi vardır. Okul öncesi yaşlardan başlayarak herkesin katılabileceği yaratıcı drama, yöntem ve araç olarak pek çok alanda kullanılabilmektedir. Yaratıcı drama; Eğitim öğretim farkındalık ve gelişim alanlarında insanların yaparak yaşayarak, deneyimlemesine ortam yaratan bir yöntemdir. Günümüzde yalnızca bireyin gözlenebilen davranışlarını, öğrenme ürünü olarak kabul eden davranışçı yaklaşım yerine, öğrenmenin bireysel bir süreç olduğunu, bilginin bireyden bireye doğrudan aktarılmayacağını, her bireyin kendi bilgi ve anlamını kendi zihinsel sürecinde inşa edebileceğini kabul eden oluşturmacı (yapılandırmacı) yaklaşım ön plana çıkmıştır. Bu gelişmelerin doğrultusunda 2004 yılında eğitim sistemimiz yapılandırmacı yaklaşım felsefesi temel alınarak hazırlanmıştır. Yapılandırmacı Yaklaşım, bir bireyin nasıl anladığını ve öğrendiğini açıklayan felsefi bir yaklaşımdır. Araştırmanın genel amacı; yaratıcı drama destekli öğretimin öğrencilerin akademik başarısı üzerine etkisinin incelenmesidir.  Bu araştırmanın genel amacını, 2020/2021 eğitim-öğretim yılı Prizren, Mamuşa ve Priştine illerinde bulunan ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin bazı demografik özelliklere göre yaratıcı drama öğretimin öğrencileri akademik başarısına etkisi konusunda inceleme yapılmıştır. Bu araştırmada Yaratıcı Drama Destekli Öğretimin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi açısından incelemek amacıyla tarama çalışması olarak tasarlanmıştır.

Bu araştırma nicel araştırma yönteminde tasarlanmıştır. Nicel araştırma yaşanan olguları ve olayları nesnelleştirerek gözlemlenebilir duruma getiren araştırmalardır. Nicel araştırma sayısal araştırma olarak da bilinmektedir.  Araştırmanın örneklemi belirlenirken amaçsal örnekleme ile araştırmanın yapılacağı okullar seçilmiş ve bu okullardan Türkçe eğitim veren, Prizren, Priştine ve Mamuşa Belediyesindeki okullarındaki sınıf öğretmenlerine uygulanmıştır.

Keywords

Abstract

Keywords