Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Kadın Öğretmenlerin Okul Yöneticiliğine Bakış Açılarının İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2023-4/2
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-11 22:21:07.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 2-28
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Toplumun gözünde kadına bakış açısı gün geçtikçe olumlu olarak değişse bile, kadınların üst düzey pozisyonlarda bulunma durumuna ilişkin taşıdıkları toplumsal normlar, toplumda yaşayan kadınların aleyhine bir durumun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Yıllarca erkeklerden sayıca fazla olan kadın öğretmenler yöneticilik pozisyonlarında yer alamayıp ikinci plana atılmaktadır. Bu bağlamda eğitim öğretim içinde yer alan kadın öğretmenlerin okul yöneticiliğine karşı bakış açılarının incelenmesine yönelik araştırmaların yapılması önem taşımaktadır. Bu araştırmanın amacı, okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan kadın öğretmenlerin okul yöneticiliğine karşı bakış açılarının incelemek, okul öncesi kadın öğretmenlerin görüşlerini öğrenmektir.

Bu araştırmada nitel araştırma desenlerinden fenomenoloji kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Rize ili Merkez ilçesinde resmi okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan toplam 14 kadın öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak araştırmacı tarafından geliştirilmiş “yarı yapılandırılmış görüşme formu” kullanılmıştır. Yapılan görüşmelerde araştırmacı her bir soru için yazılı notlar tutarak görüşmeleri kayıt altına almıştır. Toplanan tüm veriler içerik analizi, frekans ve yüzde analizi yapılarak çözümlenmiş, ana tema ve kodlar belirtilerek, katılımcılardan doğrudan alıntılarla desteklenerek araştırmanın güvenirliliği yükseltilmeye çalışılmıştır.

Araştırmanın sonucuna bakıldığında; okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan kadın öğretmenlerin yönetici pozisyonlarında yer almalarına yönelik herhangi bir engel bulunmamaktadır. Buna rağmen erkek egemen toplum yapısı gereği kadına verilen annelik vasfı ile ev-okul işlerinin kadınlar tarafından beraber yürütülmeye çalışılması bunun yanında yöneticiliğin fazla mesai gerektirmesiyle okul öncesi kadın öğretmenlerin yöneticiliği tercih etmeme nedenleri arasındadır.

Okul yönetimlerince okul öncesi kadın öğretmenlerin yönetimde daha çok görev alması sağlanmalı, toplumsal, çevresel, ailevi her türlü engelin ortadan kaldırılmasında okul yöneticileri öncü olmalarının sağlanması önerilmektedir. Bunun yanında çalışma saatleri, iş yükü ve sorumluluk gibi kadın öğretmenlerin okul yönetiminde yer almasına yönelik iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır.

Keywords

Abstract

Even though the perspective of women on women in the eyes of society changes day by day, the social norms of women regarding their position in senior positions cause a situation against women living in the society. For years, female teachers, outnumbering men, cannot take place in managerial positions and are put in the background. In this context, it is important to conduct research on examining the perspectives of female teachers in education and training towards school administration. The aim of this research is to examine the perspectives of female teachers working in pre-school education institutions towards school management and to learn the views of female pre-school teachers.

In this study, phenomenology, one of the qualitative research designs, was used. The study group of the research consists of 14 female teachers working in official pre-school education institutions in the central district of Rize province. In the research, a "semi-structured interview form" developed by the researcher was used as a data collection method. In the interviews, the researcher recorded the interviews by keeping written notes for each question. All the collected data were analyzed by content analysis, frequency and percentage analysis, the main themes and codes were specified, and the reliability of the research was tried to be increased by supporting it with direct quotations from the participants.

Considering the results of the research; There is no obstacle for female teachers working in pre-school education institutions to take place in managerial positions. Despite this, due to the male-dominated social structure, women's motherhood qualifications and the fact that women try to carry out home-school work together, as well as the fact that administratorship requires overtime, are among the reasons why female pre-school teachers do not prefer to be administrators.

It is suggested that school administrators should ensure that female pre-school teachers take more roles in administration, and school administrators should be pioneers in eliminating all kinds of social, environmental and familial obstacles. In addition, improvement studies should be carried out for the participation of female teachers in school management, such as working hours, workload and responsibility.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics