Kosova'da okul kurumlarının fiziki çevrelerinin incelenmesi ve öğretmen görüşleri

Author:

Year-Number: 2022-3/3
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-31 19:08:59.0
Language : Turkish
Konu : Educational Sciences
Number of pages: 40-76
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma okulöncesi ve ilköğretim eğitim kurumlarının fiziki çevrelerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın modeli araştırma yöntemlerinden olan karma veri toplama aracı olarak anket ve gözlem kullanılmıştır. Araştırma 2021-2022 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde, Prizren şehrinde okul öncesi ve ilköğretim eğitim kurumlarında çalışan öğretmenler ile anket formları yapılmıştır. Toplam olarak 40 anket yapılmıştır. Ayrıca araştırmada Prizren şehrindeki 3 okulöncesi ve ilköğretim eğitim kurumlarını gözlem yöntemi yaparak gerçekleşmiştir. Araştırmanın karma veri toplama aracı olarak kullanılan anket iki bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde kişisel bilgi formu, ikinci bölümde ise öğretmenlerin okul kurumların fiziksel çevre standartlarının uygunluğu ve okullardaki mevcut durumun yeterlilik düzeylerini değerlendirmesi bulunmaktadır.

Araştırma, ilk olarak kaynak taraması yapılmıştır. Bunun dışında internet taraması yapılmış ve gerekli bilgiler kullanılmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde kuramsal kısmı hazırlandıktan sonra araştırma veri toplama kısmı hazırlanmıştır. Araştırmada, çalışma verileri için staj yapılan okulları ziyaret edilmiştir. Bu ziyarette kurumların iç ve dış mekanları gözlemlenmiş ve gözlem formuna kaydedilmiştir.

Nicel araştırma verilerin analizinde istatistikler kullanılmış olup, frekans (f) ve yüzdeler (%) alınmıştır. Nitel araştırma verilerin analizinde ise okulların fiziki çevrelerini, iç ve dış mekan özeliklerini betimlenmeye çalışılmıştır. Betimlenme sürecinde nitel araştırma yöntemlerinden gözlem yöntemi uygulanmıştır. Çalışmanın son bölümünde çalışmanın genel bir değerlendirmesi, sonuç ve öneriler kısmı yer alamaktadır

Keywords

Abstract

The aim of this research is to examine the physical environment of preschool and primary education institutions. Questionnaire and observation were used as a mixed data collection tool, which is the model of the research. In the second semester of the 2021-2022 academic year, questionnaires were conducted with teachers working in pre-school and primary education institutions in the city of Prizren. A total of 40 surveys were conducted. In addition, the research was carried out by observing 3 preschool and primary education institutions in the city of Prizren.

The questionnaire, which was used as a mixed data collection tool of the research, consisted of two parts. In the first part, there is the personal information form, and in the second part, the teachers' evaluation of the suitability of the physical environment standards of the school institutions and the level of competence of the current situation in the schools.

The research was firstly a literature review. Apart from this, an internet search was made and necessary information was used. In the first part of the study, after the theoretical part was prepared, the research data collection part was prepared. In the study, the schools where internships were made were visited for the study data. In this visit, the indoor and outdoor spaces of the institutions were observed and recorded in the observation form.

Statistics were used in the analysis of quantitative research data, and frequency (f) and percentages (%) were taken. In the analysis of qualitative research data, it was tried to describe the physical environment, indoor and outdoor features of the schools. Observation method, one of the qualitative research methods, was used in the description process.

 In the last part of the study, there is a general evaluation of the study, conclusions and recommendations.

Keywords