Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Türk Eğitim Sistemi’nde İmkân ve Fırsat Eşitliğinin Gerçekleşmesine Yönelik Görüşleri

Author:

Year-Number: 2021-2/3
Number of pages: 2-28
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada eğitim fakültesi öğrencilerin görüşlerine göre Türk eğitim sisteminde imkân ve fırsat eşitliğinin gerçekleşmesine yönelik görüşleri incelenmiştir. Nitel araştırma yaklaşımının kullanıldığı bu çalışmada, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde birinci sınıfta öğrenim gören, zorunlu dersler arasında yer alan Eğitim Sosyolojisi dersini alan öğrencilerden gönüllü olanlarla görüşme yapılmıştır. Öğrencilere   imkân ve fırsat eşitliğinin gerçekleşmesini etkileyen ekonomik, coğrafi, toplumsal ve siyasal faktörler, Türk milli eğitimin temel ilkelerinin imkân ve fırsat eşitliğinin gerçekleşmesine yönelik etkisi, imkân ve fırsat eşitliğinin gerçekleşmesini etkileyen salgın sürecinde uzaktan eğitime yönelik sorular sorulmuştur.

Elde edilen veriler içerik analizine tabi tutularak sonuçlar sunulmuştur. Çalışmada ulaşılan sonuçlardan bazıları şunlardır: Öğrencilerin yaklaşık beşte dördünün görüşüne göre Türk eğitim sisteminde imkân ve fırsat eşitliği gerçekleşmektedir. görüşlerine göre ekonomik, coğrafi, toplumsal ve siyasal faktörler imkân ve fırsat eşitliğinin gerçekleşmesini etkilemektedir. Öğrencilerin büyük çoğunluğuna göre eğitim politikaları eğitimde imkân ve fırsat eşitliğini etkilemektedir. Öğrencilerin büyük çoğunluğuna göre özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınmaktadır. Öğrencilerin yaklaşık tamamına yakını göre salgın sürecinin tüm eğitim kademelerinde eğitimde imkân ve fırsat eşitliğini olumsuz etkilenmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, the views of the education faculty students regarding the realization of opportunity and equality of opportunity in the Turkish education system were examined. In this study, in which the qualitative research approach was used, interviews were conducted with volunteers from the first-year students who took the Sociology of Education course, which is among the compulsory courses at the Faculty of Education of Recep Tayyip Erdogan University. Students were asked questions about the economic, geographical, social and political factors affecting the realization of equality of opportunity and opportunity, the effect of the basic principles of Turkish national education on the realization of equality of opportunity and opportunity, and distance education during the epidemic that affected the realization of equality of opportunity and opportunity.

 

The obtained data were subjected to content analysis and the results were presented. Some of the results reached in the study are as follows: According to the opinion of approximately four-fifths of the students, equality of opportunity and opportunity is realized in the Turkish education system. According to the students' views, economic, geographical, social and political factors affect the realization of opportunity and equality of opportunity. According to the vast majority of students, education policies affect the equality of opportunity and opportunity in education. According to the majority of students, special measures are taken to raise children in need of special education and protection. According to almost all of the students, the equality of opportunity and opportunity in education at all educational levels of the epidemic process was adversely affected.

Keywords