SOV dhe SVO - funksionet dhe përdorimet e tyre në shqip dhe gjermanisht“ verfasst von / submitted by

Author:

Number of pages: 22-35
Year-Number: 2021-2

Abstract

Qëllimi kryesor i këtij punimi është studimi, përshkrimi dhe njohja e lidhjeve sintaksore të fjalëve në fjali, ndërtimi SOV dhe SVO në gjuhën shqipe dhe gjermane.

Në punimin tim unë ballafaqohem me dy gjuhë, dy sisteme, dy struktura dhe duke i përshkruar ato hulumtoj dallimet dhe ngjashmëritë në mes të këtyre dy gjuhëve. Në bazën e këtij studimi qëndrojnë këto qëllime kryesore:

  • përkufizimi SOV dhe SVO, e në veçanti ndërtimi morfo-sintaksor i tipave të fjalive në të dy gjuhët: gjermanisht-shqip;
  • konstatimi i fenomeneve sintaksore; se si janë të determinuar këto fjali në njërën dhe në gjuhën tjetër;
  • hartimi i një sistemi të saktë të modifikimit të këtyre rregullave;
  • dhe në fund hulumtimi i tyre nga këndvështrimi i rezultateve të fituara, tek fjalitë e ndryshme në të dy gjuhët.

Qëllimi parësor është hulumtimi në nivelin kontrastiv të koncepteve sintaksore të ndërtimit të fjalive të cilat edhe paraqesin një segment të rëndësishëm gjuhësor të çdo gjuhe.

Rezultati në vazhdim është edhe përmbledhja dhe konfrontimi krahasues i fjalive (fjalive dëftore, pyetëse,...) në gjuhën gjermane dhe në gjuhën shqipe.

Keywords

Abstract

Keywords